Comunicat d'accident

PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS D’ACCIDENT

 

ESPORTISTES, PERSONAL TÈCNIC, ÀRBITRES i EXTRALLEURE

En  cas  d’accident,  abans  d’actuar  s’haurà  de  valorar  la  gravetat  i  evitar  que  es produeixin més danys col·laterals per avisar, en funció de la urgència, al canal d’ajuda adequada.

Si hi ha danys corporals però no és un cas d’urgència vital, la companyia d’assegurances Allianz disposa d’una xarxa de metges i centres sanitaris on es podrà adreçar per obtenir l’assistència necessària.

 

1.- COMUNICACIÓ DE L’ACCIDENT

TRUCAR AL 900 404 444

DONAR EL NÚM.PÒLISSA 033618270

Us adreçaran al centre mèdic més proper per ser atesos

 

2- Es realitzarà un qüestionari telefònic on us demanaran la identificació, el número de la pòlissa i la manera què s’ha produït l’accident. Seguidament us facilitaran el número d’expedient/sinistre, i us derivaran al Centre Mèdic més proper per ser atesos.

ATENCIÓ:

En el termini de 48 hores des del moment de l’accident, caldrà que el club/entitat ompli el comunicat d'accident esportiu via internet, així el Consell Esportiu complimentarà en la seva totalitat l’imprès o el comunicat d’accident esportiu i comunicarà l’accident a ALLIANZ, els quals es faran càrrec de les despeses generades pel tractament mèdic.

 

SI NO SEGUIU AQUESTS PASSOS I NO COMUNIQUEU CORRECTAMENT LES DADES EN EL TERMINI ESTABLERT, ALLIANZ NO ES FARÀ CÀRREC DE LES DESPESES DEL TRACTAMENT DE L’ACCIDENTAT/ADA

 

COMUNICAT D'ACCIDENT ESPORTIU