Nota legal

Aquest lloc web i el domini són propietat del Consell Comarcal del Baix Empordà, amb domicili al carrer Tarongers núm. 12, de la Bisbal d’Empordà (CP 17100), CIF P6700009A, tel + 34 972 64 23 10 i correu electrònic consell@baixemporda.cat.

Sobre els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges i dissenys, existeixen drets de propietat intel·lectual que corresponen al Consell o a tercers que n’han autoritzat el seu ús. El Consell presenta aquests continguts amb finalitats d’informació i oferiment de serveis. De forma general i excepte que s’indiqui expressament el contrari, aquests continguts es poden reproduir, distribuir i comunicar públicament sempre que es faci sense finalitat comercial i per a les finalitats pròpies del lloc web.

El Consell informa que el seu logotip pot ser utilitzat únicament per a identificar activitats o iniciatives pròpies del Consell, o d’altres persones o institucions quan aquestes iniciatives o activitats compten amb el suport explícit o la participació del Consell.

El Consell entén que en el moment d’omplir els formularis que figuren en el lloc, l'usuari es considera suficientment informat de les finalitats de la recollida de les seves dades personals i del tractament que se’n derivarà. Excepte indicació expressa en sentit contrari aquestes dades s’integraran als fitxers del Consell per al seu tractament amb les finalitats que s’indiquin en cada cas. Els interessats podran exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació tot adreçant-se al Consell per qualsevol mitjà. Poden obtenir més informació sobre els criteris i mesures en matèria de tractament de dades tot adreçant-se a les adreces del Consell que figuren a l’inici d’aquesta nota.

El Consell informa als usuaris del web que les dades personals de l'usuari no seran controlades per galetes (cookies) que en permetin la seva identificació.

El Consell no es fa responsable davant dels usuaris del seu lloc web dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, sobrecàrrega de les línies, avaries o desconnexions quan estiguin motivades per causes que li són alienes. Tampoc no se’n fa dels danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control del Consell. No obstant es compromet a advertir prèviament de les interrupcions en el funcionament del web i dels serveis.

El Consell no es fa responsable del contingut, exactitud i actualització de la informació d'altres persones físiques o jurídiques a la que es remeti per mitjà d’enllaços o d’altres sistemes.

No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena (framing) sense autorització expressa i per escrit del Consell.

Els possibles conflictes relatius a la utilització d’aquest web es regiran exclusivament pel dret de l'Estat espanyol i de Catalunya. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d'aquesta clàusula amb renúncia expressa a qualsevol altre fur.