Què fem?

Competències

Aquestes han d'anar encaminades bàsicament al foment, la promoció i l'organització de l'activitat esportiva en edat escolar i amb aquesta finalitat realitzaran les activitats següents:

  • Coordinar i, si s'escau, organitzar les activitats esportives en edat escolar dins l'àmbit territorial corresponent.

  • Organitzar els JEEC a la comarca en funció de les directrius establertes per la Secretari General de l'Esport de la Generalitat.

  • Assessorar els ajuntaments, consell comarcal, clubs, escoles i altres entitats esportives de la comarca, en l'activitat esportiva a càrrec seu i, si s'escau, col·laborar en la seva execució.

  • Col·laborar amb l'Escola Catalana de l'Esport i altres organismes competents en l'organització de cursos de formació i perfeccionament.

  • Col·laborar amb les administracions i les entitats titulars per tal d'impulsar la millor utilització de les instal·lacions esportives de la comarca.

  • Executar les activitats esportives que puguin encomanar els òrgans esportius de la Generalitat de Catalunya, els ajuntaments, consell comarcal i altres entitats públiques o privades competents, d'acord amb els convenis de col·laboració que puguin establir-se.